Lånevilkår

Individuell prising

Lån til bankene prises individuelt og uavhengig av lånebeløp. Prisen fastsettes basert på en totalvurdering av den enkelte bank og markedsreferanser. Bankene likebehandles med hensyn til lånemulighet og pris, uavhengig av om de er egenkapitalbeviseiere i KfS eller ikke.

Vi har som mål å kunne tilby konkurransedyktige betingelser både for små og store sparebanker.

Medlemsinnskudd

Ved utbetaling av lån trekkes et medlemsinnskudd på 3% som tilbakebetales etter nærmere regler når lånet er innfridd, jf. kapittel V i vedtektene. Rentetapet på medlemsinnskuddet inngår i samlet lånekostnad.

Utbetaling av overskudd

Etter at eventuelle tap, utbytte på egenkapitalbevis og skatt er dekket, utbetales overskytende overskudd til låntakerne som en renterefusjon. Denne kommer til fradrag i samlet lånekostnad. For lån utbetalt fra og med 1.1.2012 utbetales ikke renterefusjon.