Kredittpolicy

Hvem kan låne?

Lån gis kun til norske sparebanker. Løpetid på lånene KfS bevilger er normalt mellom 1 og 5 år.

For å få innvilget lån må banken oppnå en rating BBB- hos KfS. KfS baserer sin rating på et utvalg av tilgjengelige ratinger/kredittanalyser i markedet.

Styret fastsetter en ukommittert kredittramme på den enkelte bank. Kredittrammen for en bank som oppfyller ratingkriteriene er normalt satt til 100% av bankens ansvarlig kapital. Rammen kan likevel ikke, etter forskrift om store engasjementer, settes høyere enn størrelsen på KfS sin ansvarlige kapital.

For å redusere refinansieringsrisiko, kan lån som forfaller på ett bestemt tidspunkt ikke utgjøre mer enn 1/3 av bankens ansvarlige kapital.

Alle lån behandles individuelt i selskapets kredittkomite. En bank som oppfyller kravet til rating kan likevel bli nektet lån dersom nye risikoforhold tilsier det. Løpende lån vil imidlertid løpe til forfall.