Investorinformasjon

Lav risiko 

Obligasjoner iKfS fremstår som en meget sikker investering da selskapet på alle områder opererer med svært lav risiko. Obligasjonseierne i KfS oppnår også en god risikospredning i forhold til obligasjonskjøp i enkeltbanker.

Solide låntakere

Lån gis kun til sparebanker. Dette er en av de aller sikreste låntakergruppene i Norge. Sist en sparebank ble avviklet med tap for kreditorene var i 1934. Stadig bedring av offentlig regelverk og tilsyn har fortløpende bedret kvaliteten på bankene. At bankene i dag rates av en rekke kredittanalytikere bidrar også til økt kvalitet og bedre transparens.

KfS gir i tillegg bare lån til banker som har rating på BBB- eller bedre basert på de eksterne ratinger som KfS bruker ved kredittvurdering. Dette styrker kredittkvaliteten i KfS ytterligere.

Begrenset tap ved underbalanse hos låntakere

Det har i nyere tid vært likviditetsproblemer og ikke tap av egenkapitalen som har gitt sparebanker vansker. Derfor har man hittil kunnet løse problemer ved at en sterkere bank har overtatt den utsatte bank. Dersom en bank likevel taper egenkapitalen, antas potensiell underbalanse å bli vesentlig lavere i norske sparebanker enn for banker i mange andre land. Dette skyldes at norske sparebanker har en høy andel pantesikrede boliglån.

Fokus på risiko

Også i forvaltningen av den ansvarlige kapital i KfS legges det stor vekt på begrensning av risikoen. Selskapet påtar seg ikke verken renterisiko eller valutarisiko. Videre samsvarer løpetid på inn- og utlån slik at refinansieringsrisiko minimeres.