Hvitvaskingsrisiko
Kundenes formål med lån i KfS er å sikre innlån til egen drift og pengenes opprinnelse kommer fra bankens egen virksomhet. KfS har et begrensede produkttilbud og oversiktlige kundebilde bestående av norske små og mellomstore sparebanker. I tillegg er sparebankene regulert av finansforetaksloven kap. 7 med klare krav til organisering, eierskap og utbytte, og er underlagt reglene i hvitvaskingsloven som bank, jfr. § 4(1) bokst a. Sett på bakgrunn selskapets art og omfang anses hvitvaskingsrisikoen i KfS som lav.  Basert på KfS lave hvitvaskingsrisiko og standardiserte risikoprofil legges det til grunn at KfS kan gjennomføre forenklet kundekontroll, jfr. hvvl §§ 13 (1) og 16 på sine lånekunder.