Bærekraft og sosiale forhold i KfS

Verdiskapning og forretningspraksis skal i stor grad være basert på langsiktighet, og selskapet skal opptre ansvarlig og i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. Selskapet arbeid bygger på FN sine seks prinsippene for bærekraftig bankdrift.

Bærekraft og sosialt ansvar er viktige fokusområder for KfS. Selskapet skal ta hensyn til miljø, klima, etikk og sosiale forhold i alle aspekter ved selskapets virksomhet. Vi skal ikke bidra til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstaker rettigheter, korrupsjon, hvitvasking, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske i samfunnet for øvrig. Dette gjelder både i forhold til kunder og kredittbeslutninger, leverandører og samarbeidspartnere og investeringsbeslutninger, eierstyring og ledelse. I tillegg omfatter samfunnsansvaret internt arbeid med HMS og klima- og miljøarbeid.

Vi har også et mål om å bidra til å drive frem bærekraftutviklingen i Norge gjennom samarbeid mellom sparebankene og KfS. Det vil vi gjøre ved at grønne prosjekter i de lokale sparebankene finansieres gjennom KfS sin utstedelse av grønne obligasjoner. På denne måten kan samarbeidet bidra til at det strømmer mer grønn kapital ut til mindre aktører, og gjøre det grønne markedet i Norge større.

 

Åpenhetsloven
 Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 og stille krav til at også Kredittforeningen for Sparebanker skal bidra til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd i selskapet og hos våre forretningsforbindelser. Kredittforeningen for Sparebanker er nå i ferd med å utarbeide aktsomhetsvurderinger og gjennomføre risikovurderinger.

Ved spørsmål, ta kontakt med Lars W. Lynngård, administrerende direktør, på telefon 958 70 432, eller på epost; lwl@eiendomskreditt.no.

Rapport 2024

Rapport 2023

Instruks for etterlevelse av åpenhetsloven