Sikkerhetselementer

Medlemsinnskuddet

Dersom en bank skulle påfører sine kreditorer tap, vil tapet som påføres KfS bli redusert ved at medlemsinnskuddet på 3% ikke tilbakebetales i slike tilfeller. 

Ekstra kapitalbuffer

Obligasjonskjøperne får også den ansvarlige kapital i KfS som en ekstra kapitalbuffer utover låntakerbankenes egen ansvarlige kapital. Den ansvarlige kapital i KfS utgjorde ved utløpet av 2019 kr 228 mill. som ga en kapitaldekning på 22,77%. I tillegg vil KfS ha en løpende inntjening som kan absorbere noe tap.

Forutsetninger for tap

For at kreditorene i KfS skal lide tap må samtlige av disse forhold inntreffe:

  • mislighold fra en eller flere banker
  • aktuell bank blir ikke overtatt av annen bank
  • aktuelle tapsbanker må ha en underbalanse på mer enn 3%
  • KfS sitt tap kan ikke dekkes av løpende inntjening
  • overskytende tap overstiger den ansvarlig kapital i KfS
  • sparebankene velger å ikke oppkapitalisere KfS

Da det er liten sannsynlighet for at hvert enkelt av disse punktene skal inntreffe, er det svært liten sjanse for at samtlige punkter skal inntreffe slik at det oppstår tap for kreditor.